244 Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Władysławowo | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Władysławowo

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Zgodnie z art. 8 w/w ustawy wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZOŚCI

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie musi zawierać:

1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;

2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 9xb w/w ustawy, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa powyżek - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZESTAWIENIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŹNIANIA ZNIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (002) (PDF, 120.07Kb) 2022-03-09 14:14:47 3
ZESTAWIENIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŹNIANIA ZNIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (003) (PDF, 117.32Kb) 2022-06-03 09:52:47 2
opróżnianie zbiorników podmioty (PDF, 130.74Kb) 2021-03-19 12:46:15 5
opr zb WNIOSEK o wydanie zezwolenia (DOC, 57.50Kb) 2021-03-19 12:48:52 9
ZESTAWIENIE PODMIOTÓW (PDF, 118.04Kb) 2021-05-04 12:37:50 6
ZESTAWIENIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŹNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (PDF, 116.45Kb) 2022-01-17 13:55:26 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 13:55

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
03 cze 2022, godz. 09:52