Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Inicjatywa Lokalna

 

Celem inicjatywy lokalnej jest:

 • włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
 • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
 • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Wkład mieszkańców może polegać na:

 • pracy społecznej,
 • świadczeniach pieniężnych,
 • świadczeniach rzeczowych.

Gmina wspiera realizację zadania w sposób:

 • finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów materiałów i usług niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej,
 • organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne,
 • rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

Wsparcie Gminy może nastąpić poprzez np. udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, stołów, namiotów, transport. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

 

KROK I – POMYSŁ

Inicjatywa lokalna obejmuje zadania w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,

7) edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,

8) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,

9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Wkład mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na:

a) pracy społecznej – należy określić ilość osób, które będą brały udział przy realizacji zadania, określić ilość godzin pracy i na czym ta praca będzie polegać.  Po obliczeniu sumy godzin, które przepracują wszystkie zaangażowane osoby w ramach inicjatywy, należy szacunkowo określić wartość tej pracy. Należy to zrobić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o podobnym charakterze (np. szacowana wartość godziny pracy społecznej będzie inna w przypadku prostych prac fizycznych, a inna w przypadku zadań wymagających umiejętności eksperckich).

b) wkładzie rzeczowym – trzeba tu dokładnie określić jakie rzeczy mieszkańcy są gotowi przekazać na realizację inicjatywy oraz oszacować ich wartość (np. dokumentacja budowlana, materiały budowlane, sprzęt, nagrody w konkursie itp.).

c) wkładzie finansowym.

Pomoc Gminy

Gmina realizuje inicjatywę lokalną wspólnie z mieszkańcami. W ramach swojego wkładu może na przykład kupić materiały lub usługi, zapewnić wsparcie organizacyjnie czy wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji inicjatywy lokalnej.

Koszt realizacji inicjatywy

Należy oszacować całkowity koszt realizacji inicjatywy, który obejmuje sumę wartości całego wkładu wszystkich partnerów tj. mieszkańców, gminy.

Przygotowania do realizacji inicjatywy

Warto opisać jakich przygotowań wymaga zrealizowanie inicjatywy oraz czy przygotowane zostały jakieś projekty lub dokumenty, czy powstał jakiś plan, czy zrobiono rozeznanie rynkowe, czy dokonano wstępnych uzgodnień, czy podjęte zostały jakieś prace przygotowawcze itp.

Uzasadnienie potrzeby

Właściwe uzasadnienie inicjatywy lokalnej będzie szczególnie ważne na etapie oceny wniosku. Należy wskazać, kto może skorzystać na realizacji inicjatywy, dlaczego działanie jest ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności itp. Niezbędne jest zebranie podpisów popierających inicjatywę.

 

KROK II – WNIOSEK

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o realizację zadania mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Władysławowo. 

 

Co powinien zawierać wniosek?

Aby dokonać rzetelnej oceny wniosku wskazane jest aby wniosek zawierał elementy umożliwiające jej dokonanie. Warto też dołączyć do niego załączniki, które mogą być istotne przy ocenie wniosku.

 

Termin i miejsce złożenia wniosku

Wniosek  może być złożony w dowolnym czasie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że samorząd musi przewidzieć w swoim budżecie środki finansowe na realizację inicjatywy lokalnej, należy go złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Wniosek na zadanie zgłaszane w ramach inicjatywy złożony do dnia 30 czerwca danego roku, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zadania będzie miał szansę realizacji dopiero w następnym roku budżetowym.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej należy złożyć w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.

 

KROK III – OCENA WNIOSKU

Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej rozpatruje Burmistrz Władysławowa.

Do oceny wniosków Burmistrz powołuje zespół oceniający, składający się z pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej przedmiotowy zakres wniosku.

Oceny wniosków dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują:

 1. Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
 2. Liczba mieszkańców Gminy Władysławowo popierających realizację zadania,
 3. Stan przygotowania lub realizacji zadania,
 4. Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania,
 5. Wkład własny,
 6. Wkład rzeczowy.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej zawarte są w Uchwale Nr II/22/2024 Rady Miejskiej Władysławowa  z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

KROK IV – USTALENIE SZCZEGÓŁÓW REALIZACJI INCJATYWY

Po przeprowadzeniu oceny wniosku, jeżeli Burmistrz Władysławowa uwzględni wniosek, zawiadamia wnioskodawcę o przystąpieniu do wspólnego opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji inicjatywy, w tym harmonogramu, kosztorysu i podziału zadań między wnioskodawcę i Gminę Władysławowo lub odrzuca wniosek i informuje wnioskodawcę o przyczynach jego odrzucenia.

Informację o wyborze oraz realizacji inicjatyw lokalnych podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miejskim .

Gmina i wnioskodawca zawierają umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej, która powinna określać:

-        okres obowiązywania umowy,

-        świadczenia każdej ze stron, wraz z oszacowaniem ich wartości,

-        szczegółowe zadania i zobowiązania każdej ze stron,

-        zasady wzajemnej komunikacji, rozwiązywanie ewentualnych sporów,

-       odpowiedzialność za ewentualne szkody, sytuacje nieprzewidziane (w tym ewentualnie ubezpieczenie),

-        wzajemną kontrolą realizacji zobowiązań,

-        sposób i termin rozliczenia realizacji inicjatywy,

-        tryb rozwiązania umowy,

-        tryb odpowiedzialności i kary umowne.

 

KROK V – REALIZACJA ZGODNIE Z UMOWĄ

Realizacja inicjatywy lokalnej powinna być realizowana zgodnie z umową, ewentualne zmiany podlegają korekcie i podpisaniu niezbędnych dokumentów.

 

KROK VI – WSPÓLNE ROZLICZENIE I PODSUMOWANIE INICJATYWY

 Po zrealizowaniu inicjatywy mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego przygotowują sprawozdanie.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
II.22.2024 (PDF, 263.41Kb) 2024-07-04 14:43:05 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Frąckowiak

Data wytworzenia:
04 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Marta Frąckowiak

Data publikacji:
04 lip 2024, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Marta Frąckowiak

Data aktualizacji:
04 lip 2024, godz. 14:46