Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nabór na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim we Władysławowie z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w roku 2024

 

Burmistrz Władysławowa ogłasza nabór na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim we Władysławowie z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w roku 2024

 

 1. Przedmiot rezerwacji 

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 96/1 i nr 96/2 o łącznej powierzchni 1 152m2 położona jest na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Spokojnej, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 miasto Władysławowo, objęta księgą wieczystą KW nr GD2W/00000563/8 stanowiącą własność Gminy Władysławowo.

Na nieruchomości znajduje się targowisko miejskie, które zgodnie z Uchwałą nr X/144/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26.06.2019r. zmienionej Uchwałą nr XXI/313/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13.05.2020r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego  we Władysławowie jest miejscem dedykowanym propagowaniu usług handlowych rodzimych przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w tym rolnictwa ekologicznego oraz działalności związanej z promocją produktów lokalnych i regionalnych oraz rzemiosłem lub zawodem właściciela.

 

 1. Okres rezerwacji

Rezerwacja dotyczy okresu od dnia 1 maja 2024r. do dnia 30 września 2024r.

Przedłużenie okresu rezerwacji miejsca sprzedaży może nastąpić po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku u Zarządcy Targowiska najpóźniej na 7 dni przed końcem bieżącej rezerwacji.

Dni targowe: poniedziałek – niedziela, w godz. 9:00÷21:00,

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości

Na nieruchomości znajduje się łącznie 17 zadaszonych stanowisk handlowych wyposażonych 
w instalacje: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, paneli fotowoltaicznych 
i energii elektrycznej, z czego przewiduje się:

- 10 stanowisk o powierzchni 7,39m2 każde, przeznaczonych dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych;

- 4 stanowiska o powierzchni 7,39m2 przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Plan targowiska miejskiego obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Opłaty z tytułu rezerwacji jednego miejsca sprzedaży na terenie Targowiska

Rodzaj opłaty

Jednostka

Minimalna cena netto [zł]

Opłata targowa

1 dzień

Brak

Opłata rezerwacyjna*

30 dni

500,00

Opłata rezerwacyjna*

3 miesiące

490,00/miesiąc

* Koszt rezerwacji miejsca sprzedaży przy umowie zawartej z rolnikiem będzie objęty 25% zniżką. Zniżką tą objęte będą również podmioty prowadzące sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Przez „rolnika” rozumie się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE 
w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą.

 

 1. Szczegółowe uwarunkowania prowadzenia sprzedaży na targowisku

Zasady korzystania z targowiska miejskiego we Władysławowie określa regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 1. Warunki przyznania miejsca sprzedaży

Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca sprzedaży jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2024r. do godziny 14:00 wniosku o przyznanie rezerwacji miejsca sprzedaży na Targowisku Miejskim we Władysławowie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o przyznanie rezerwacji miejsca sprzedaży na targowisku we Władysławowie należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Targowisko miejskie” najpóźniej do dnia
05 kwietnia 2024 r.
(piątek) do godziny 14:00.

W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch chętnych wniosku na rezerwację jednego miejsca sprzedaży, Zarządca Targowiska przeprowadzi przetarg ustny ograniczony do tych chętnych. Licytacji podlegać będzie wysokość opłaty rezerwacyjnej.

 

 1. Inne postanowienia

1. Uprawnionymi do wykonywania sprzedaży na Targowisku, są:

1) osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa morskiego lub śródlądowego oraz rękodzielnictwa,

2) osoba fizyczna sprzedająca plony z własnych upraw.

Jeden podmiot handlujący lub producent rolny może dokonać rezerwacji maksymalnie jednego miejsca sprzedaży.

Opłata miesięczna z tytułu rezerwacji miejsca sprzedaży płatna będzie z góry za cały okres rezerwacji, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Opłata powiększona zostanie  o podatek VAT w wysokości 23%.

Rezerwujący będzie również zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), nie później niż w dniu podpisania umowy rezerwacji. Kaucja  ta stanowi zabezpieczenie roszczeń Zarządcy Targowiska względem Rezerwującego  w przypadku niewywiązywania się lub niedbałego wykonywania umowy rezerwacyjnej  (w szczególności, braku utrzymywania miejsca sprzedaży w należytym stanie oraz pokrycie strat wynikłych
z realizacji umowy). W przypadku, gdy nie ziściły się żadne okoliczności uniemożliwiające zwrot kaucji, wpłacona kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu trwania umowy. Wpłacona kaucja nie podlega waloryzacji.

Burmistrz Władysławowa zawiadomi o przyznanych rezerwacjach wszystkich chętnych, którzy złożyli wnioski, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia 05 kwietnia 2024r.

Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo wstrzymania przyznawania rezerwacji  na wszystkie lub wybrane miejsca sprzedaży.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych  w regulaminie oraz we wzorze umowy (stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 (pokój  nr 319 lub 320) oraz na stronie internetowej Urzędu https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/targowisko-miejskie  Złożenie wniosku oznaczać będzie akceptację warunków regulaminu targowiska oraz umowy rezerwacji.

 

Szczegółowe informacje o miejscach sprzedaży i warunkach składania wniosków, można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami  i Gospodarki Przestrzennej), ul. Gen. J. Hallera 19 (pokój nr 319 lub nr 320), lub pod nr tel. (58) 6745448 lub (58) 674-54-47  bądź         drogą   elektroniczną   pod             adresem k.klimas@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim we Władysławowie z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w roku 2024

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim  we Władysławowie z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w roku 2024

 

REGULAMIN  TARGOWISKA  MIEJSKIEGO  WE WŁADYSŁAWOWIE

(uchwała nr XXI/313/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13.05.2020r.)

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego we Władysławowie, położonego na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Spokojnej, na działkach nr 96/1 i nr 96/2 obręb ewidencyjny Władysławowo 03, którego integralną częścią są obiekty budowlane oraz scena i teren przeznaczone na cele promocji regionu i lokalnych produktów lub sprzedaży, zwanego dalej „Targowiskiem”.
 2. Targowisko stanowi własność Gminy Władysławowo.
 3. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Władysławowa za pośrednictwem Zarządcy Targowiska.
 4. Zarządcą Targowiska jest Urząd Miejski we Władysławowie.
 5. Targowisko we Władysławowie jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym, czynnym:
 1. w miesiącach maj-wrzesień – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-20:00;
 2. w miesiącach październik-kwiecień – w piątki, soboty, niedziele w godzinach 9:00-18:00.
 1. Zarządca Targowiska może określić inne dni oraz godziny otwarcia Targowiska niż określone w pkt 5.

 

§ 2

1. Miejsce sprzedaży na Targowisku wyznacza Zarządca Targowiska uwzględniając ilość miejsc handlowych, ich wielkość oraz przeznaczenie pod określoną działalność handlową.

2. Powierzchnia handlowa Targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wynosi 56,91%.

3. Powierzchnia handlowa Targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego wynosi 13,30%.

4. Liczba miejsc dla rolników na Targowisku wynosi 10 szt.

5. Targowisko wyposażone jest w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 ze zmianami), które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 40% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.

6. Liczba sprzedających na  Targowisku wynosi 6205 osobodni/rok.

7. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych przez rolników dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji miejsc sprzedaży.

9. Warunki rezerwacji (przydziału) miejsc sprzedaży na Targowisku oraz szczegółowe zasady uiszczania opłat ustala Burmistrz Władysławowa w drodze Zarządzenia.

10. Koszt rezerwacji (przydziału) miejsca sprzedaży dla rolników będzie zawierał co najmniej 25% zniżkę przez okres co najmniej 5 lat od daty oddania obiektu do użytkowania, na podstawie art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).

11. Przez „rolnika” rozumie się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą.

12. Zniżka określona w pkt 10 obejmuje również podmioty prowadzące sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) m 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/9l (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007, str. I, Dz. Ur. UE L 264 z 3.10.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1).

 

§ 3

Uprawnionymi do wykonywania sprzedaży na Targowisku, na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Władysławowa, o którym mowa w §2 pkt 9, są:

1) osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów,

2) osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa morskiego lub śródlądowego oraz rękodzielnictwa,

3) działkowiec sprzedający plony z własnych upraw.

 

§ 4

Przedmiotem sprzedaży na Targowisku mogą być wszystkie towary rolno-spożywcze
i inne z wyjątkiem takich artykułów, jak:

 1. żywe zwierzęta,
 2. środki odurzające lub psychotropowe,
 3. napoje alkoholowe powyżej 4,5%,
 4. spirytus (denaturat) skażony,
 5. substancje trujące, środki spożywcze przeterminowane i zepsute, szkodliwe dla zdrowia ludzkiego,
 6. zagraniczne banknoty i monety będące w obiegu,
 7. papiery wartościowe,
 8. broń, amunicja, materiały i artykuły pirotechniczne i wybuchowe,
 9. inne artykuły, produkty i przedmioty, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

§ 5

Na targowisku zabrania się:

 1. prowadzenia gier hazardowych,
 2. sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
 3. wjazdu i parkowania wszelkim pojazdom mechanicznym z wyjątkiem zaopatrzenia odbywającego się na zasadach określonych w §6,
 4. wjazdu i parkowania wszelkim pojazdom typu rowery i wózki rowerowe napędzane siłą mięśni,
 5. prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonego np. w ciągach komunikacyjnych,
 6. instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych tj. wieszaków, lin, zadaszeń itp. powodujących utrudnienia w ruchu pieszych lub bezpośrednio przylegających do ogrodzenia lub innych elementów stałych Targowiska bez uzyskania pisemnej zgody Zarządcy Targowiska,
 7. rozbudowy stanowisk, ław, straganów bez uzyskania pisemnej zgody Zarządcy Targowiska.

 

§ 6

Zaopatrzenie, o którym mowa w §5 pkt 3 odbywa się:

 1. w dni targowe w godzinach od 8:00 do 10:00 z miejsc postoju do tego wyznaczonych,
 2. czas postoju wynosi nie więcej niż 15 minut na stanowisko handlowe, po tym czasie kierowca zobowiązany jest do zaparkowania pojazdu w innym miejscu po za Targowiskiem,
 3. zakaz wjazdu na teren Targowiska tj. po utwardzonych nawierzchniach placu,
 4. zaopatrzenie z pojazdu do stanowiska handlowego odbywa się poprzez wózek paletowy, ręcznie itp.

 

§ 7

Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb
i przetworów rybnych, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, mleka i przetworów mlecznych, lodów i innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem jest dozwolona, gdy odbywa się z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.

 

§ 8

Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do:

 1. przestrzegania regulaminu Targowiska oraz obowiązujących przepisów  w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności:
 1. przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, bhp, przeciwpożarowych, dotyczących spraw konsumenta,
 2. prawa o działalności gospodarczej,
 1. uzgadniania miejsca sprzedaży z Zarządcą Targowiska oraz wykonywania jego poleceń,
 2. uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości, właściwą informację o ich wysokości,
 3. zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu, jak
  i niezwłocznie po jego zakończeniu. Zabrania się usuwania odpadów poza wyznaczone do tego miejsca na terenie Targowiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce,
 4. poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione w tym również przez Zarządcę Targowiska,
 5. do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, metr, sztuka i ich pochodne
  z ważną cechą legalizacji, ustawione w taki sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzania prawidłowości, rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

 

§ 9

Na wniosek prowadzących sprzedaż i za pisemną zgodą Zarządcy Targowiska, istnieje możliwość organizacji wydarzeń i uroczystości kulturalnych, promujących region oraz lokalne produkty poprzez wykorzystanie sceny oraz wiat konsumpcyjnych.

 

§ 10

Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu  oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 11

1. Podmiotom prowadzącym działalność handlową na Targowisku oraz korzystającym 
z obiektu przysługuje prawo wnoszenia skarg oraz wniosków.

2. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności oraz funkcjonowania Targowiska wnosi się do Burmistrza Władysławowa.

3. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Zarządca Targowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim  we Władysławowie z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w roku 2024

 

WNIOSEK

o przyznanie rezerwacji miejsca sprzedaży na Targowisku we Władysławowie
z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych

 

 1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania Wnioskodawcy/dane i siedziba firmy:

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

 

 1. Nr telefonu Wnioskodawcy, e-mail

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

 

 1. NIP, REGON ……….......................................................................................................................... 

 

 1. Okres wnioskowanej rezerwacji :   [  ] 30 dni [  ] 3 miesiące

 

 1. Określenie wnioskowanego miejsca:…………………………………...........

 

 1. Prowadzę (należy zaznaczyć właściwe):

[  ] działalność gospodarczą,

[  ] działalność rolniczą,

[  ] rolniczą działalność producencką, w tym podlegającą działom specjalnym produkcji rolnej,

[  ] inne (jakie) ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

 

 1. Określenie rodzaju sprzedawanego towaru:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Oświadczam, że zapoznałam/łem i zgadzam się z zapisami regulaminu targowiska miejskiego we Władysławowie oraz posiadam wszelkie niezbędne pozwolenia i/lub certyfikaty i/lub uprawnienia do handlu w/w asortymentem.

 

 

 

 

 

 

 ………………………………                              ……………………………………........................

       miejscowość, data                                                           podpis wnioskodawcy

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim 

we Władysławowie z przeznaczeniem pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w roku 2024

 

Umowa rezerwacji Nr …………/…..…

 

stanowiska sprzedaży na Targowisku Miejskim we Władysławowie zawarta w dniu …….. r. pomiędzy:

 

Gminą Władysławowo z siedzibą we Władysławowie (84-120) przy ul. Gen. J. Hallera 19, NIP

587-158-44-26, reprezentowaną przez ……………………...,

zwaną dalej Zarządcą Targowiska, a 

…………………………………………., zwaną/ym dalej ,,Rezerwującym’’.

 

§1

 1. Zarządca Targowiska rezerwuje miejsce sprzedaży nr  ……….. na Targowisku Miejskim we Władysławowie, położonym na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Spokojnej, na działkach nr 96/1 
  i nr 96/2 obręb ewidencyjny Władysławowo 03, którego integralną częścią są obiekty budowlane oraz scena i teren, oznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w celu prowadzenia działalności handlowej przez Rezerwującego w dni targowe.
 2. Rezerwujący zobowiązuje się używać określonego w ust. 1 miejsca sprzedaży w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: ……………………………………….
 3. Rezerwujący będzie prowadził działalność handlową we własnym imieniu  i niedopuszczalne jest odpłatne lub nieodpłatne przenoszenie uprawnienia z rezerwacji na inny podmiot pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy.
 4. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną w związku z prowadzoną przez siebie na miejscu sprzedaży działalnością oraz obowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością.
 5. Po zakończeniu trwania rezerwacji Rezerwujący zwróci Zarządcy Targowiska miejsce sprzedaży w stanie niepogorszonym poza normalny stopień zużycia, wynikający z jego prawidłowiej eksploatacji.

 

§2

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od … do …
 2. Opłata miesięczna za rezerwację miejsca sprzedaży wskazanego w §1 pkt 1 wynosi ……………. brutto*, w tym podatek VAT w wysokości …%.
 3. Opłata, wymieniona w pkt 2, płatna jest z góry nie później niż w dniu podpisania danej umowy na konto Gminy Władysławowo nr 73 8348 0003 0000 0000 3737 0003.
 4. Rezerwujący zobowiązany jest także do wpłaty kaucji w wysokości 1 000,00zł (słownie: jedne tysiąc złotych 00/100) na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku Oddział we Władysławowie, nie później niż 
  w dniu podpisania niniejszej umowy rezerwacji. Kaucja ta stanowi zabezpieczenie roszczeń Zarządcy Targowiska względem Rezerwującego w przypadku niewywiązywania się lub niedbałego wykonywania umowy rezerwacyjnej (w szczególności nieterminowego uiszczania czynszu, braku utrzymywania miejsca sprzedaży w należytym stanie oraz pokrycie strat wynikłych z realizacji umowy). W przypadku, gdy nie ziściły się żadne okoliczności uniemożliwiające zwrot kaucji, wpłacona kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu trwania umowy. Wpłacona kaucja nie podlega waloryzacji.
 5. Za prowadzenie handlu na Targowisku Miejskim we Władysławowie oprócz opłaty wskazanej w pkt 2 pobiera się dzienną opłatę targową, jeśli takowa obowiązuje, w wysokości zgodnej 
  z odrębną uchwałą Rady Miejskiej we Władysławowie.

§3

 1. Rezerwujący zobowiązany jest przestrzegać na Targowisku Miejskim we Władysławowie:
  1. Regulaminu Targowiska Miejskiego we Władysławowie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym między innymi:
   1. przepisów             sanitarnych,     weterynaryjnych,        bhp,     przeciwpożarowych    oraz porządkowych, 
   2. zakazu wjazdu na teren Targowiska Miejskiego we Władysławowie po utwardzonych nawierzchniach placu do tego niewyznaczonych,
   3. parkowania pojazdów dostawczych w miejscach do tego wyznaczonych jedynie w dni targowe w godzinach od 7:00 do 9:00 i to w okresie do 15 minut w celu dokonania rozładunku towaru,
   4. zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu, jak i niezwłocznie po jego zakończeniu. Zabrania się usuwania odpadów poza wyznaczone do tego miejsca na terenie Targowiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce,
   5. uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości, właściwą informację o ich wysokości,
   6. do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, metr, sztuka i ich pochodne
    z ważną cechą legalizacji, ustawione w taki sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzania prawidłowości, rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
   7. poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione w tym również przez Zarządcę Targowiska,
  2. obowiązujących przepisów prawa regulujących prowadzoną przez Rezerwującego działalność gospodarczą.
 2. Rezerwujący, bez pisemnej zgody Zarządcy Targowiska, nie może dokonywać prac modernizacyjnych lub remontowych rezerwowanego miejsca sprzedaży.
 3. Rezerwujący nie może, bez uzyskania pisemnej zgody Zarządcy Targowiska, instalować tymczasowych elementów konstrukcyjnych tj. wieszaków, lin, zadaszeń itp. powodujących utrudnienia w ruchu pieszych lub bezpośrednio przylegających do ogrodzenia lub innych elementów stałych Targowiska.
 4. Prowadzenie sprzedaży i handlu na rezerwowanym miejscu sprzedaży możliwe jest jedynie 
  w wyznaczone dni targowe tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00
 5. W przypadku zmiany dni targowych oraz czasu otwarcia Targowiska Miejskiego we Władysławowie, dni targowe oraz godziny opisane w pkt 3 będą odpowiednio dostosowywane do zaistniałych zmian.
 6. Miejsce rezerwowane podlega okresowej kontroli, którą przeprowadza Zarządca Targowiska lub służby porządkowe między innymi pod kątem zgodności osób handlujących z listą rezerwacji, wykonywania przez Rezerwującego obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz postanowień Regulaminu Targowiska Miejskiego we Władysławowie.
 7. Każda osoba handlująca, która korzysta z rezerwacji, powinna posiadać przy sobie aktualną umowę rezerwacyjną, którą należy okazać do kontroli wraz z dokumentem tożsamości podczas kontroli, o której mowa w pkt. 5

 

§4

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Zarządca Targowiska zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) naruszenia postanowień wskazanych w §3 pkt 1, pkt 2, pkt. 3 i pkt 4,

 1. nieuiszczenia opłaty w terminach wskazanych w §2 pkt 3,
 2. nieprowadzenia przez Rezerwującego działalności na rezerwowanym miejscu sprzedaży powyżej 3 dni bez udokumentowanego uzasadnienia,
 3. w przypadku zaległości w opłatach targowych,
 4. w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
  w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy na rezerwację miejsca sprzedaży.

 

§5

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zarządcy Targowiska.

 

§6

W okresie trwania umowy Strony są obowiązane informować się wzajemnie na piśmie  o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby listem poleconym za potwierdzeniem odbioru uważa się za dostarczoną.

 

§7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

                ………………………….                                       …………………………………

                               Rezerwujący                                                        Zarządca Targowiska

 

 

Wyjaśnienia

*  Koszt rezerwacji miejsca sprzedaży przy umowie zawartej z rolnikiem będzie objęty 25% zniżką. Zniżką tą objęte będą również podmioty prowadzące sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Przez „rolnika” rozumie się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie Targowisko rolnicy 2024 (PDF, 449.49Kb) 2024-03-28 08:27:11 7
ogłoszenie Targowisko rolnicy 2024 (DOCX, 972.61Kb) 2024-03-28 08:27:11 20
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Klimas

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Klimas

Data publikacji:
28 mar 2024, godz. 08:27

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Klimas

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 08:27