Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie -przetarg sezon 2021- szalet Władysławowo

Burmistrz Władysławowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części

nieruchomości będącej własnością Gminy Władysławowo

 

I. Przedmiot przetargu:

Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 3,1408ha położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako stanowisko nr 27 o powierzchni 40m2

Mapa z zaznaczoną częścią nieruchomości (stanowiskiem) opisanym powyżej, będącym Przedmiotem dzierżawy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę jest niezabudowana i nieuzbrojona, a także nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

 

II. Okres dzierżawy:

Część nieruchomości opisaną bliżej w punkcie I oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 01 lipca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.
 

III. Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lp.

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

 

Sposób  zagospodarowania nieruchomości

 

1.

Władysławowo

333/4

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod obszar otwarty.

 

IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanej bliżej w punkcie I zostanie ustalona w drodze przetargu i płatna będzie z góry za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości.

  Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanej w punkcie I oraz wysokość wadium wynoszą

Lp.

Położenie

Numer

działki

Numer stanowiska

Pow. działki przeznaczona do

dzierżawy [m²]

Przeznaczenie nieruchomości

do dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu

netto [zł]

Wadium

[zł]

1.

Władysławowo

333/4

27

40

prowadzenie szaletu

10 000

8 000

 

V. Szczególne uwarunkowania stanowiska oraz obiektów na tym stanowisku

 1. W celu zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego na Przedmiocie dzierżawy wprowadza się możliwość posadowienia wyłącznie obiektów budowlanych, których elewacja musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym z wykluczeniem jej realizacji z płyt OSB, sidingu itp.
 2. Wykonanie przyłączy Przedmiotu dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego
  z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. Wymagane jest ustalenie trasy przebiegu przyłączy z pracownikiem Obwodu OW Rozewie i autoryzowania projektu przyłączy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
 3. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiocie dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca.
  Ponadto zamiar ustawienia obiektów tymczasowych (do 180 dni), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 4. Prowadzenie ewentualnych sieci uzbrojenia terenu do Przedmiotu dzierżawy możliwe jest najkrótszą drogą, najbliższym wejściem na plażę do Przedmiotu dzierżawy. Obowiązuje zakaz prowadzenia mediów po klifie i wydmie oraz usytuowania zbiorników na ścieki w plaży.
 5. Prowadzenie działalności na Przedmiocie dzierżawy wymaga uzyskania decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne [zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2214 ze zmianami)].  

VI. Warunki przystąpienia do przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021r. na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Gminy Władysławowo.                   

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej
w przypadku wspólników spółki cywilnej.

4. Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu dzierżawy, w tym jego stanem technicznym oraz funkcjonalnym
i przystępujący nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do wydzierżawiającego.

 

VII. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali 319 (III piętro budynku) w dniu
01 czerwca 2021r. o godzinie 9:00

 

VIII. Inne postanowienia przetargu

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wysokość postąpienia w przetargu wynosi nie mniej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
 3. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy części ww. nieruchomości.
 4. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 5. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Kwota wylicytowanego czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanej bliżej w punkcie I,  powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości będzie podlegała zapłacie najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021. Deklaracje należy złożyć nie później niż w dniu podpisania umowy.
 7. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona)
  i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,
  w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiącym załącznik nr 2 do  niniejszego ogłoszenia), która znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 318 oraz na stronach internetowych www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie
(Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 318) lub pod nr tel. (58) 674-54-49,
tel. (58) 674-54-48, bądź drogą mailowa pod adresem t.staszewski@wladyslawowo.pl   w.serocka@wladyslawowo.pl

Z up. Burmistrza
Kierownik RGNiGP
Tomasz Staszewski

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
12 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
12 maj 2021, godz. 08:27

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 08:27