214 Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych

  1.   Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.

Aby złożyć wniosek należy założyć konto na portalu Emp@tia, gdzie wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny bądź Profil Zaufany

Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Wszystkie wnioski są dostępne na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ zakładka e-Wnioski.

RKZ 1 – wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

RKZ 2 – informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub w wykazie danych dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

RKZ 3 – wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

RKZ 4- Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów za rok …

Wniosek zawiera:

1)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2)      numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3)      decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,

4)      decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,

5)      w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6)      oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7)      w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

8)      informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10)   informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11)   wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

  1. Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 300 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2011 r.

Opłatę należy uiścić na konto: 

Gmina Władysławowo

ul. Gen. J. Hallera 19

84-120 Władysławowo

Nr konta 73 8348 0003 0000 0000 3737 0003 Bank Spółdzielczy w Pucku

Tytułem: rejestracja żłobka (nazwa)

 

  1. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

1.      nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2.      datę i numer wpisu do rejestru;

3.      formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4.      nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5.      miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

4.   Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1)      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

5.  Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1)      złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2)      nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3)      przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4)      wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-3 Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. 

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze administracyjnej. Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty. 

6.  Statut i regulamin żłobka lub klubu dziecięcego (art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tekst jednolity Dz.U.2021.75 )

Żłobek lub klub dziecięcy działa na podstawie statutu, który określa:

1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;

2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

3) warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych;

3a) warunki przyjmowania dzieci w przypadku, o którym mowa w art. 18b;

4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym;

5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Regulamin określa organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego, w tym godziny pracy instytucji. Dyrektor żłobka lub osoba kierującą pracą klubu dziecięcego nadaje regulamin organizacyjny i odpowiada za jego realizację.

 

7.  Zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot jest zobowiązany do:

1)      złożenia wniosku o zmianę danych lub informacji na portalu empatia.mpips.gov.pl
w terminie 14 dni od zaistnienia zmian dotyczących:

a.       nazwy lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.      numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.      informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.        informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

2)      złożenia wniosku o zmianę danych lub informacji na portalu empatia.mpips.gov.pl w terminie 3 dni od zaistnienia zmian dotyczących:

a.       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

b.      adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

c.       liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

d.      wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

 

Wskazane wyżej wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Zmian danych, aktualizacji danych oraz ich uzupełnienia dokonuje się za pośrednictwem formularza RZK-2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów.

 

8)   Sprawozdawczość z realizacji opieki nad dziećmi wieku do lat 3

Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazują za każdy rok sprawozdanie z realizowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 gminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie jest przekazywane za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/lobek-i-klub-dzieciecy

 


Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Reszka

Data wytworzenia:
21 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Karolina Reszka

Data publikacji:
21 sty 2021, godz. 12:47

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Reszka

Data aktualizacji:
19 lut 2021, godz. 11:08