125 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych- zezwolenia stałe | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych- zezwolenia stałe

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych- zezwolenia stałe

 

Referat realizujący sprawę

Zespół ds. działalności gospodarczej ul. gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo; tel. 58 674-54-32

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta UM Władysławowo lub bezpośrednio w biurze Zespołu ds. działalności gospodarczej- pokój 204 od pn. do śr. w godz. 7:30 do 15:30, czw. 7:30 do 17:00, pt. 7:30 do 14:00

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych :
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

- odręczny szkic informujący o dokładnym miejscu usytuowania punktu sprzedaży.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2277 )


- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

- Uchwała Nr XIX/267/2020  Rady Miejskiej  Władysławowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Władysławowo 

 

Oświadczenia o wartości sprzedaży

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Opłaty

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia:
- piwo i alkohole do 4,5% - opłata za nowe zezwolenie 525,- zł.
- jeżeli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5% w roku poprzednim wynosi do 37500,- zł. -525,- zł.,
jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż
37 500 zł. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
opłata za nowe zezwolenie 525,- zł,.
jeżeli wartość sprzedaży alkoholi od 4,5% do 18% w roku poprzednim wynosi do 37500,- zł. -525,- zł, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł.1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu
Opłata za nowe zezwolenie 2 100,- zł.,
jeżeli wartość sprzedaży alkoholi pow. 18% w roku poprzednim wynosi do 77000,- zł. -2 100,- zł, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Opłatę wnosi się:
w kasie Urzędu Miejskiego – II piętro
lub na konto U.M. Bank Spółdzielczy
Nr 73 8348 0003 0000 0000 3737 0003

Opłaty wnosi się w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku .

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


 

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami przedsiębiorca  składa w biurze obsługi interesanta.
Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu zaopiniowania pod względem zgodności z uchwałami Rady Miejskiej Władysławowa.
Po wydaniu postanowienia przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i upływie 7 dni przeznaczonych na złożenie ewentualnego zażalenia na w/w postanowienie, przygotowuje się zezwolenie, nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym tj. do 31grudnia.
Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Władysławowa, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie. 

Uwagi

Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
- powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza jak i miejscu sprzedaży wydawana są na okres do 5 lat (minimum 4 lata).

W przypadku przedsiębiorców składających wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym samym punkcie sprzedaży drugi i kolejny raz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza jak i miejscu sprzedaży wydawana są na okres do 11  lat (minimum 10 lat).

Warunkiem udzielenia zezwolenia na w/w okres jest brak informacji o nieprawidłowościach związanych z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych (np. informacje Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, sąsiadów itp.) w czasie ważności dotychczas posiadanego zezwolenia.

W/w terminy ważności kończą się z dniem 30 września ostatniego roku ważności zezwolenia.

Zgodnie art. 5 pkt 4 lit. d  ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z  2011 r., Nr 106, poz. 622), od dnia 1 lipca 2011 r. został zniesiony wymóg okazywania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Od 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie stosownej opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy Urzędu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w kasie Urzędu.


 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek o wydanie zezwolenia (PDF, 166.27Kb) 2021-01-16 13:42:27 103
wniosek o wydanie zezwolenia (DOC, 49.00Kb) 2021-01-16 13:42:28 54
wniosek rezygnacja z zezwolenia (DOC, 28.50Kb) 2021-01-16 13:42:28 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szaflik

Data wytworzenia:
16 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szaflik

Data publikacji:
16 sty 2021, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Techniczny

Data aktualizacji:
16 sty 2021, godz. 13:42