Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 r. w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rady Sportu Gminy Władysławowo

Zarządzenie Nr 179/2021

Burmistrza Władysławowa

z dnia 15.11.2021 r.

 

w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rady Sportu Gminy Władysławowo.

 

Na  podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1 Powołuje się Radę Sportu Gminy Władysławowo, zwaną dalej ,,Radą Sportu”.

2. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Burmistrza Władysławowo do realizacji zadań określonych w art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie zwanej dalej ustawą.

3. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:

1) opiniowanie:

a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

c) programu rozwoju bazy sportowej,

d) projektów uchwał tworzących warunków i trybu finansowania zadań własnych
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy,

e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy, dofinansowywanych z budżetu Gminy,

f)wniosków o  wsparcie finansowe składanych przez kluby, stowarzyszenia sportowe
i inne podmioty działające na terenie gminy, zgodnie z dokumentami przyjętymi przez Radę Miejską w sprawie określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gminie Władysławowo.

2) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

3) inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,

4) ustalanie zasad współpracy  z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
w zakresie kultury fizycznej i sportu,

5) diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.

§ 2.1 Kadencja Rady kończy się każdorazowo po 3 miesiącach od upływu kadencji Burmistrza Władysławowa.

§ 3.1 Członków Rady Sportu powołuje i odwołuje Burmistrz Władysławowa.

2. Burmistrz Władysławowa powołuje członków Rady Sportu spośród przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej,
wg następującego klucza:

1) 1 przedstawiciel Burmistrza Władysławowa,

2) 1 przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej Władysławowa właściwej do spraw kultury fizycznej
i sportu,

3) po 1 przedstawicielu organizacji pozarządowych, reprezentujących środowisko sportowe, działające na terenie Gminy Władysławowo.

§ 4 Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia z tym, że wyłonienie reprezentantów organizacji pozarządowych następuje spośród kandydatów przez nich zgłoszonych.

§ 5. 1 Burmistrz Władysławowa podaje do publiczne wiadomości skład osobowy Rady Sportu oraz jego aktualizację w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce dot. Rady Sportu

2. Burmistrz Władysławowa odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji członka Rady Sportu,

2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

3) na wniosek Przewodniczącego Rady Sportu,

4) w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, następuje po uprzednim umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez członka Rady Burmistrzowi Władysławowa.

4. Burmistrz Władysławowa może uzupełnić skład Rady Sportu w trakcie trwania jej kadencji zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 i 4 np. w przypadku utworzenia na terenie Gminy Władysławowo nowej organizacji lub instytucji realizującej zadnia w zakresie kultury fizycznej.

§ 6. Rada ze swojego grona wybiera i odwołuje zwykłą większością głosów:

 1. przewodniczącego,
 2. wiceprzewodniczącego,
 3. sekretarza.

§ 7. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
  2. ustalenie terminów posiedzeń Rady,
  3. prowadzenie posiedzeń Rady,
  4. ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzeniami
  5. czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady,
  6. zapraszanie na posiedzenie rady – z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady – ekspertów z zakresu różnych dyscyplin sportu,
  7. powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych,
  8. przedstawienie Burmistrzowi Władysławowa rocznych sprawozdań z działalności Rady do dnia 31 stycznia po roku objętym sprawozdaniem.

§ 8 W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 9 Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. przygotowanie na posiedzenie Rady dokumentów, zatwierdzonych przez Przewodniczącego,
 2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady oraz ich przekazanie w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia do tutejszego urzędu.

 § 10 1. Rada pracuje na posiedzenia.

 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 
  ½ członków Rady albo Burmistrza Władysławowa.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Członek Rady Sportu na posiedzeniach występuje osobiście lub przez pełnomocnika.
 5. Posiedzenie Rady uważa się za ważne gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady.
 6. Rada podejmuje decyzję w postaci uchwał i opinii.

§ 11. 1 Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia

2) tematykę obrad,

3) wnioski,

4) listę obecności.

3. Protokoły posiedzeń, listy obecności oraz inna dokumentacja Rady przekazywana
jest do  tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia odbytego posiedzenia.

4. Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

§ 12. 1. Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku  obrad,
na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia Rady. Wraz z zawiadomieniem doręczone są materiały na posiedzenia.

2. Powiadomienie może odbywać się drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust 1, może ulec skróceniu.

§ 13 Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach
nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

§ 14 Traci moc zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rady Sportu Gminy Władysławowo.

§ 15 Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Komunikacji i Spraw Społecznych.

§ 16 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

link do zarządzenia:

https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/zarzadzenie-nr-179-2021-burmistrza-wladyslawowa-z-dnia-15-11-2021-w-sprawie-powolania-ustalenia

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Frąckowiak

Data wytworzenia:
22 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Marta Frąckowiak

Data publikacji:
22 lis 2021, godz. 08:25

Osoba aktualizująca informacje

Marta Frąckowiak

Data aktualizacji:
22 lis 2021, godz. 08:25