185 Zawarcie małżeństwa przed duchownym ze skutkami cywilno-prawnymi | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawarcie małżeństwa przed duchownym ze skutkami cywilno-prawnymi

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-5 i 8-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 76-79 oraz 81-82 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463).
 

I. WYMAGANIA :
1. Stawiennictwo osobiste.

2. Wniosek - o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia małżeństwa
2. Dokumenty tożsamości do wglądu.
3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec dodatkowo:
• Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca wydaje postanowienie o zwolnieniu ze złożenia tego dokumentu.
• Odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego:
- akt urodzenia
- akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub z dokumentem potwierdzającym jego ustanie
-akt zgonu poprzedniego małżonka
wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

II. OPŁATY:
• Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł                      (jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Gminą Władysławowo - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- wydanie zaświadczenia - niezwłocznie po zgromadzeniu przez USC kompletu dokumentów
- jeżeli ślub poza Gminą Władysławowo- wymagane telefoniczne ustalenie terminu podpisania zapewnień

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego we Władysławowie
• Sprawę załatwia się w pokoju 201, telefon 58 674 54 65

V. UWAGI:
Akt małżeństwa sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa po przedłożeniu przez przedstawiciela Kościoła zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.                     

Odbiór odpisu aktu małżeństwa - w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.  


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Kolp

Data wytworzenia:
19 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Kolp

Data publikacji:
19 sty 2021, godz. 10:47

Osoba aktualizująca informacje

Anna Kolp

Data aktualizacji:
19 sty 2021, godz. 10:47