Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie znak RGNiGP.6733.3.2024.DB z dnia 12.02.2024 r. o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PUC0404C o wysokości do 64 m n.p.t. na terenie działki nr 30/1 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 22).

Władysławowo, dnia 12.02.2024 r.

RGNiGP.6733.3.2024.DB

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zw. z art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej działając w imieniu Burmistrza Władysławowa zawiadamia,

że w postępowaniu z wniosku P4 Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę z dnia 19.01.2024 r. (data wpływu: 25.01.2024 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PUC0404C o wysokości do 64 m n.p.t. na terenie działki nr 30/1 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 22), wydane zostało postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami ww. postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, w pokoju 326 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartki w godzinach 7:30-17:00 oraz w piątki w godzinach 7:30-14:00.

      Zawiadamia się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, zgodnie z art. 41 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

                Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

                Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie. Stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

                Ponadto organ poucza, iż stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z art. 37 § 1 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia, ponaglenie wnosi się do organu prowadzącego postępowanie.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod adresem: https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/rodo-ochrona-danych-osobowych


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
RGNiGP.6733.3.2024.DB JG 30(1 P4 postan zaw.sign (PDF, 1.62Mb) 2024-02-12 13:32:52 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
12 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
12 lut 2024, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
12 lut 2024, godz. 13:32